Μονογραμμικά σχέδια πινάκων

Αυτόματη δημιουργία από τα σχέδια κάτοψης με ένα κλικ

Η εφαρμογή «Μονογραμμικά» λειτουργεί πρόσθετα στις εκδόσεις Basic & Standard του SEE Electrical Building+, και προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των μονογραμμικών σχεδίων πινάκων από πληροφορίες των σχεδίων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα προσφέρει ένα πρόσθετο περιβάλλον εξειδικευμένο στη σχεδίαση μονογραμμικών κυκλωμάτων.

Τα διάφορα κυκλώματα αναγνωρίζονται από τα σχέδια κατόψεων  και αντιστοιχούνται σε τυπικές γραμμές παροχής στα μονογραμμικά σχέδια (Φωτισμός, Ρευματοδότες, Συσκευές κλπ). Τα παραγόμενα σχέδια είναι επεξεργάσιμα για μικρές προσθήκες και τροποποιήσεις.

Όλες οι πληροφορίες (καλώδια, περιγραφές κλπ) εισάγονται κατά τη σχεδίαση της κάτοψης της εγκατάστασης. Αυτόματα το πρόγραμμα μεταφέρει τις πληροφορίες στα μονογραμμικά και παράλληλα εκτελεί υπολογισμούς όπως αρίθμηση κυκλωμάτων, συνολική ισχύς ανά πίνακα, αριθμός συνδεδεμένων εξαρτημάτων, κατανομή σε φάσεις, υπολογισμός φορτίων ανά φάση.

Επιτυγχάνεται έτσι μεγάλη οικονομία χρόνου, απόλυτη αντιστοίχηση μεταξύ εγκαταστάσεων και πινάκων και αποφυγή λαθών.

  • Πλήρης βιβλιοθήκη μονογραμμικών ηλεκτρολογικών συμβόλων
  • Δυνατότητα επεξεργασίας /τροποποίησης σχεδίων αλλά και ελεύθερης σχεδίασης μονογραμμικών κυκλωμάτων
  • Αυτόματη αναγνώριση κυκλωμάτων και αντιστοίχηση σε τυπικές γραμμές παροχής
  • Αυτόματη ενημέρωση πληροφοριών καλωδίων στα κυκλώματα από τη κάτοψη
  • Αντιστοίχηση σε φάσεις (σε τριφασικούς πίνακες)
  • Ορισμός συντελεστών ισχύος (συνΦ) και αυτόματος υπολογισμός Φαινόμενης Ισχύος
  • Ορισμός συντελεστών ταυτοχρονισμού και αυτόματος υπολογισμός Ισχύος ταυτοχρονισμού (μέγιστο φορτίο)
  • Υπολογισμός φορτίου ανά φάση και συνολικά.
Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …