Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις STANDARD

Υψηλό επίπεδο σε δελεαστική τιμή!

Το επίπεδο STANDARD, αποτελεί τη πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση του SEE Electrical Building+ για τη παραγωγή και διαχείριση σχεδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Πρόσθετα στις δυνατότητες του Basic, το Standard προσφέρει ευρύτερο πεδίο λειτουργιών για αυξημένη παραγωγικότητα. Επιπλέον παρέχει λειτουργίες επιμέτρησης υλικών & καλωδίων, κοστολόγησης Έργου και εξαγωγής προσφορών.

Με τη Βάση Δεδομένων υλικών, καλωδίων & εργασιών, δίδεται η δυνατότητα τυποποίησης εργασιών και υλικών καθώς και προσδιορισμού τιμών χρέωσης και κόστους.

Άμεσα μπορούν να χρεωθούν υλικά & εργασίες  σε στοιχεία του σχεδίου (σε σύμβολα, κανάλια ή καλώδια ).

Η βάση δεδομένων μπορεί να ενημερωθεί μέσω αρχείων Excel.

Σύμβολα που είναι συνδεδεμένα με καλώδια (και στο πίνακα) στη κάτοψη, αυτόματα αναγνωρίζονται σε κυκλώματα από το πρόγραμμα. Η μορφή των ονομάτων των κυκλωμάτων μπορεί να ορισθεί παραμετρικά.

Μπορούμε να έχουμε προκαθορισμένους τύπους καλωδίων (πχ. Γραμμή φωτισμού = 3 ΝΥΑ 1,5 ).

Τα καλώδια αυτόματα χαρακτηρίζονται με βάση το τρέχον τύπο, για τον υπολογισμό των συνολικών μηκών ανά τύπο καλωδίου

Με τα «κανάλια» ορίζονται οι οδεύσεις των καλωδίων πάνω στη κάτοψη. Τα κανάλια μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σωλήνες, σχάρες ή πλαστικά κανάλια και το μήκος τους υπολογίζεται αυτόματα.

Έχοντας ορίσει « κανάλια » στη κάτοψη τα καλώδια σχεδιάζονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Ορίζεται μόνο η σύνδεση (αρχή-τέλος του καλωδίου) και το πρόγραμμα βρίσκει τη συντομότερη διαδρομή μέσω των καναλιών.

Με τη δημιουργία των μονογραμμικών σχεδίων το πρόγραμμα αυτόματα εκτελεί αντιστοίχηση σε φάσεις (σε τριφασικούς πίνακες) και υπολογίζει το φορτίο ανά φάση.

Ορίζοντας συντελεστές ισχύος & ταυτοχρονισμού στα κυκλώματα αυτόματα υπολογίζεται το μέγιστο φορτίο ανά φάση.

Στην ειδική έκδοση του προγράμματος για τη Κύπρο, περιέχονται και αυτόματα συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα (φόρμες) για την ΑΗΚ και ΗΜΥ που απαιτούνται για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Περισσότερα>>

Το πρόγραμμα αυτόματα παράγει λίστα Επιμέτρησης με τις συνολικές ποσότητες υλικών και συνολικά μέτρα ανά τύπο καλωδίων και καναλιών που θα απαιτηθούν.

Επιπρόσθετα υπολογίζεται  και το συνολικό κόστος υλικών της εγκατάστασης, και παράγει εκτύπωση με αναλυτικό κοστολόγιο (είδος, ποσότητα, κόστος μονάδας και σύνολο).

Αυτόματα από το σχέδιο παράγεται και εκτυπώνεται και προσφορά.

Παράλληλα προσφέρεται και μέθοδος δημιουργίας προσφοράς δίχως να απαιτείται αναλυτικό σχέδιο (προσφορά με σημείο).

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …